Video

Ecco alcuni video realizzati da Cia Alessandria in materia di Sicurezza.

Corsi di guida:  https://youtu.be/Zd5h90pS_NE
 
Guidare in agricoltura:  https://youtu.be/laFw4m9HtSk 
 
In Piazza Perosi... con un trattore!    https://youtu.be/iy4H0NcWZQY
 
Casalcermelli, corsi Sicurezza e guida     https://youtu.be/INCchngQjZs
 
PLE, corso di formazione   https://www.youtube.com/watch?v=WNlciaPd3vc&feature=youtu.be
 
MMT, corso di formazione https://www.youtube.com/watch?v=OE3f3Z_f5uM&feature=youtu.be
 
Corsi guida, promo in piazza Perosi: https://youtu.be/1WPAw9yTruk
 
La Sicurezza in agricoltura: https://www.youtube.com/watch?v=jpcOf73B7Wg&feature=youtu.be
 
La sicurezza sui mezzi agricoli: https://youtu.be/NVsqCmg4azY
 
Convegno Cia in materia di Salute: https://www.youtube.com/watch?v=frP-yLTmoQU&feature=youtu.be
 
Corso guida dai F.lli Sardo https://www.youtube.com/watch?v=kSZDGNZu9Cc&feature=youtu.be
 
Covid in azienda, che fare?  https://www.youtube.com/watch?v=X75sCAIaR_Q&feature=youtu.be
 
Corsi di guida con Confagricoltura https://www.youtube.com/watch?v=VPe9_JUcbRs&feature=youtu.be
 
La Fad, cos'è ? https://www.youtube.com/watch?v=tSO0hH46e5I&feature=youtu.be